งานสัมมนาพระคัมภีร์ไบเบิลระหว่างประเทศ

คริสตจักรของพระเจ้าฉายแสงอันยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว