ÂM THANH

Chúng ta phải hết lòng hết ý trong công việc cứu rỗi 7 tỷ nhân loại
trong khi hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng bỏ lại vinh hiển trên trời sau lưng và đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại bị định phải chết bởi tội lỗi.
Dù nhân sinh đã tiên phong trong việc đóng đinh Đức Chúa Trời trên thập tự giá như đối với tội nhân, và sỉ nhục Ngài, nhưng để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã lại đến trái đất này lần nữa.