ÂM THANH

Giống như Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ nạn
với tư cách là của lễ hy sinh chuộc tội,
Kinh Thánh được ghi chép bời lời của Đức Chúa Trời
nhất định sẽ được ứng nghiệm.
Hội Thánh được công nhận là con cái
bởi đã được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời
thông qua Lễ Vượt Qua
mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ban cho,
và Hội Thánh làm ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh,
chỉ là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” mà thôi.