Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới
là phương pháp hầu cho nhân sinh nhân loại,
là những kẻ bị trói buộc vào sự chết
bởi đã phạm tội với Đức Chúa Trời,
được quay trở lại cùng Đức Chúa Trời.
Khi nhân sinh nhân loại thông với huyết của Đấng Christ
bởi rượu nho Lễ Vượt Qua,
thì Đức Chúa Trời tha thứ cho
hết thảy mọi tội lỗi và lỗi lầm của họ,
cùng dẫn dắt họ vào đường Nước Thiên Đàng.