Ikhasi Olikhangelayo Alifumaneki.

Ikhasi alifumaneki kuba idilesi efakiweyo ayichanekanga, itshintsiwe, okanye icinyiwe
Nceda uphinde ukhangele ukuba idilesi ichanekile.