Ikhasi eliceliwe alitholakali.

Lelikhasi alitholakali ngoba kufakwe ikheli ekungelona, noma lishintshiwe, noma selisusiwe.
Bekucelwa ubheke futhi ukuthi ikheli kuyilona lona.