အသင်းတော် မိတ်ဆက် ဗီဒီယို

ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ထွန်းလင်းစေသည်။