मण्डली परिचयात्मक श्रव्यदृश्य

संसारको क्रियाशील विशाल ज्योति परमेश्वरको मण्डली