Audio

ຖ້າປາສະຈາກການຮູ້ຈັກ, ສະຖານະການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຝ່າຍຈິດວິນຍານ ກໍ່ກຳລັງປ່ຽນແປງໄປ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຄິດວ່າ ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາທີ່ດີໃນອະດີດ ຈະຍັງຄົງດີຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດ, ໃສ່ໃຈໃນພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ, ໂດຍຄຳນຶງວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງບໍ່ເຊື່ອຟັງພະຄຳຂອງພະເຈົ້າຫຼືບໍ່.
(ເລື່ອງຄົນທີ່ຢູ່ເທິງກົງເບັງ ຖືກນຳພາໄປສູ່ບ່ອນທີ່ອັນຕະລາຍ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ)