ÂM THANH

Trong khi chúng ta không hề biết, tình huống thời đại và hoàn cảnh phần linh hồn không ngừng thay đổi.
Đừng suy nghĩ rằng đức tin tốt đẹp trước đây sẽ cứ luôn như thế,
nhưng chúng ta luôn phải nhìn lại bản thân xem mình đang vâng phục hay không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, và phải sống cuộc sống luôn chăm chỉ học lời của Đức Chúa Trời.
(Câu chuyện về người ở trên phao bơi bị xô đẩy đến tận nơi nguy hiểm lúc nào không hay)